Consiliul local al comunei Răucești

Consiliul Local Raucesti este o autoritate a administratiei publice locale, prin care se realizeaza autonomia comunei Raucesti.

Mandatul Consiliului Local 

Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau catastrofa. Consiliul local isi exercita mandatul de la data constituirii pana la data declararii ca legal constituit a consiliului nou-ales.

Avand putere de decizie in orice problema de interes local care nu intra, prin lege, in atributiile altei institutii, consiliul local are urmatoarele indatoriri:

 • aproba statutul comunei, orasului sau municipiului  si regulamentul privitor la consiliul local;
 • aproba infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local;
 • exercita toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome;
 • aproba bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
 • aproba contractarea si/sau garantarea imprumuturilor, si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;
 • stabileste si aproba impozitele si taxele locale;
 • aproba documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local
 • aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a localitatii;
 • asigura conformitatea cu angajamentele asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor;
 • hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a localitatii, precum si a serviciilor publice de interes local;
 • hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului;
 • avizeaza sau aproba documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor;
 • atribuie sau schimba denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local;
 • asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: educatia; serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala; sanatatea; cultura; tineretul; sportul; ordinea publica; situatiile de urgenta; protectia si refacerea mediului inconjurator; conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale; dezvoltarea urbana; evidenta persoanelor; podurile si drumurile publice serviciile comunitare de utilitate publica; alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local; serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor; activitatile de administratie social-comunitara; locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa; punerea in valoare a resurselor naturale de pe raza localitatii;
 • hotaraste acordarea de sporuri si alte facilitati personalului sanitar si didactic;
 • sprijina activitatea cultelor religioase;
 • solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
 • aproba construirea locuintelor sociale si criteriile pentru repartizarea acestora;
 • hotaraste cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;
 • hotaraste infratirea comunei, orasului sau municipiului cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari;
 • hotaraste cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune;
 • poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, orasului sau municipiului, in baza unui regulament propriu
 • indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
Logon
Informatii utile